เมืองตาก เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง มีชื่อเดิมว่า “เมืองระแหง” ในอดีตเป็นเมือง ที่มีชาวมอญอาศัยอยู่มาก่อน ดังมีหลักฐานศิลปะมอญปรากฏอยู่ ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ ที่อำเภอบ้าน ตาก เมืองนี้สร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ต่อมาเมื่อได้สถาปนากรุงสุโขทัยเป็น ราชธานีแล้ว เมืองตากมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญด้านฝั่งตะวันตก และยังเป็นเมืองที่มีความ เกี่ยวข้องกับพระมหาราชในอดีตถึง 4 พระองค์ ที่เสด็จมาชุมนุมกองทัพ ณ ดินแดนเมืองตาก แห่งนี้ ได้แก่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระ พุทธเลิศหล้านภาลัยได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายตัวเมือง

รถยนต์
จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนน พหลโยธิน แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ถนนสายเอเซีย ผ่าน ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมาย เลข 1 อีก ครั้ง ผ่านเข้ากำแพงเพชร และตรงไปจังหวัดตากรวม ระยะทาง 426 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ครึ่ง
สายการบิน
แอร์ ฟินิคซ์ (AIR PHOENIX) เปิดบริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-แม่ สอด สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ติดต่อ โทร. 0 2900 5454 เว็บไซต์ www.air-phoenix.com
รถโดยสารประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถระหว่าง กรุงเทพฯ-ตาก ทั้งช่วงเช้า และช่วงเย็น เวลา 05.30-13.00 น. และ 16.30-22.00 น. และกรุงเทพฯ-แม่สอด ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีขนส่งหมอชิต 2 โทร. 0 2537 8055, 0 2936 2852-66 www.transport.co.th และมีบริษัทเดินรถเอกชน ได้แก่ บริษัท ทันจิตต์ ทัวร์ วิ่งระหว่าง กรุงเทพฯ-ตาก ตั้งแต่เวลา 09.30-22.00 น., กรุงเทพฯ-แม่สอด เวลา 22.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 5551 1307 กรุงเทพฯ โทร. 0 2936 3210-13 และ บริษัท เชิดชัย ทัวร์ วิ่งระหว่าง กรุงเทพฯ -ตาก ตั้งแต่เวลา 12.30-22.00 น. กรุงเทพฯ-แม่สอดมีรถออก เที่ยวเดียวคือ เวลา 22.15 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 5551 1054 กรุงเทพฯ โทร. 0 2936 0199

การเดินทางจากอำเภอเมืองตากไปยังอำเภอต่าง ๆ

 
การเดินทางจากตากไปยังจังหวัดใกล้เคียง
อำเภอบ้านตาก
22
kms.
 
กำแพงเพชร
68
kms.
อำเภอสามเงา
56
kms.
 
สุโขทัย
79
kms.
อำเภอแม่สอด
86
kms.
 
พิจิตร
157
kms.
อำเภอแม่ระมาด
120
kms.
 
นครสวรรค์
185
kms.
อำเภอพบพระ
135
kms.
       
อำเภอท่าสองยาง
170
kms.
       
อำเภออุ้มผาง
221
kms.
       
อำเภอวังเจ้า
38
kms.
       
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
สำนักงานจังหวัดตาก
0 5551 1546
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
0 5551 1007
ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก
0 5551 1007
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด
0 5553 1077
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก
0 5553 1596
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์อุ้มผาง
0 5556 1338
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตาก
0 5551 2191
สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สอด
0 5553 1122,0 5553 1130
สถานีตำรวจภูธรอำเภออุ้มผาง
0 5556 1011, 0 5556 1112
สถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 ฝ่ายปฏิบัติการ 6 (ตาก)
0 5553 1385
กองตรวจคนเข้าเมืองตาก
0 5556 3002-4
ตรวจทางหลวง
0 5551 1340
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
0 5551 1024-5, 0 5551 3983
โรงพยาบาลแม่สอด
0 5553 1224, 0 5553 1229
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง
0 5551 1057