สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งที่ทรงได้รับคำต่อท้าย พระนามว่า มหาราช แสดงถึงการประกอบพระราชกรณียกิจอัน เอนกอนันต์ต่อชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจในการ กอบกู้เอกราช และการรวบรวมคนไทยเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
จนเราสามารถเป็นชาติมาได้ในปัจจุบัน

ตั้งอยู่ที่ถนนจรดวิถีถ่อง ใกล้กับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย ศาลนี้แต่เดิมอยู่ที่วัดดอยเขาแก้ว ฝั่งตรงข้ามกับตัว เมือง
อุทยานแห่งชาติลานสาง
อยู่ที่บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ ห่างจากตัว จังหวัดตากประมาณ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ 65,000 ไร่
วัดพระบรมธาตุและเมืองตากเก่า
อยู่เหนือจากตัว จัดหวัดปัจจุบันขึ้นไปตามแม่ปิง ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นเขตอำเภอ บ้านตาก บริเวณ นี้คือที่ตั้งเมืองเก่าของตาก มี ซากเมืองและวัด เก่าๆหลายแห่งโดยเฉพาะ อย่าง ยิ่ง ข้างวัดพระธาตุ มีดอยสูงอีกแหงหนึ่ง
เขื่อนภูมิพล
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เขื่อนยันฮี เป็นเขื่อนเอนกประสงค์
แห่งแรกในประเทศไทย สร้างเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้ง
ขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศไทย และเอเชียอาคเนย์ จัดอยู่ในอันดับ 8 ของโลก มีความสูงจากฐานถึงสันเขื่อน 154 เมตร

งานตากสินมหาราชานุสรณ์

จังหวัดตาก ได้กำหนดจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ และกาชาดจังหวัดประจำปี ณ บริเวณศาลสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก เพื่อเทิดทูนเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงพสกนิกรชาวไทย เพื่ออนุรักษ์สืบสานขนมธรรมเนียม และวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัดตาก และเพื่อให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนได้ออกร้าน แสดงนิทรรศการ และผลงาน รวมถึงเพื่อจัดหารายได้ สำหรับใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลต่างๆ
งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง
เป็นงานประเพณีที่นำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน มาหล่อหลอมรวมกันจนเกิดเป็น รูปแบบ ที่โดดเด่น มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน หลายชั่วอายุคน มีการนำ กะลามะพร้าว มาใช้เป็นส่วนใหญ
วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาท (ฟอสซิลไม้กลายเป็นหินใหญ่ที่สุดในเอเชีย)
ตั้งอยู่บริเวณท้องที่หมู่ที่ 7 ตำบลตากออกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด-โป่งแดง ปากทางเข้าอยู่ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 443 ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนหหลโยธิน) การเดินทางเข้าพื้นที่ ใช้เส้นทางลำลองตรงข้ามโรงพยาบาลบ้านตาก ห่างจากถนนพหลโยธิน ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ไม้กลายเป็นหินที่พบยาวประมาณ 20 เมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 เมตร เป็นไม้กลายเป็นหินที่ใหญ่ที่สุด ตั้งแต่มีการค้นพบในทวีปเอเชีย โดยไม้กลายเป็นหินจัดเป็นฟอสซิลชนิด หนึ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เส้นทางเดินป่าใน อ.อุ้มผาง
เส้นทางเดินป่าใน อ.อุ้มผาง ท่าทราย -น้ำตกทีลอซู นักท่องเที่ยวสามารถ ล่อง เรือยางไปตามลำน้ำแม่กลอง เริ่มจาก
อุ้มผางไปขึ้นที่ท่าทราย ใช้เวลา 3 ชั่วโมง แล้วเดินเท้าไปน้ำตกทีลอซู